Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội khố XIII kỳ hợp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 thay thế Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11

Download (PDF, 11.96MB)

Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *